logo

Aktuali informacija

Ką daryti, jei draudžiamasis įvykis nutiko važiuojant automobiliu?

 • Kuo skubiau imkitės priemonių galimai žalai sumažinti ir, jei reikia, suteikite nukentėjusiajam pirmąją medicininę pagalbą;
 • Praneškite apie įvykį bendruoju pagalbos numeriu 112 arba reikiamai tarnybai:
  • - nutikus eismo įvykiui ar vagystei, skambinkite policijai („Bitė GSM” ir „Tele2” klientams – 022, „Omnitel” – 102);
  • - kilus gaisrui, praneškite priešgaisrinės saugos tarnybai („Bitė GSM” ir „Tele2” klientams – 011, „Omnitel” – 101);
  • - jei yra sužeistų asmenų, skambinkite greitajai medicinos pagalbai („Bitė GSM” ir „Tele2” klientams – 033, „Omnitel” – 103);
 • Esant poreikiui, pasinaudokite techninės pagalbos kelyje paslauga;
 • Per 3 darbo dienas informuokite mus apie įvykį, skambindami trumpuoju numeriu 19111 (būdami užsienyje, skambinkite numeriu +370 5 249 1911);
 • Primename, kad apie įvykį galite pranešti net ir tuo atveju, kai nėra žinoma, kuris eismo dalyvis dėl jo atsakingas.

Jūsų automobilio stiklą pažeidė akmuo?

 • Stiklą pakeisime nauju;
 • Suremontuosime įdaužą, jei ji yra:
  • - iki 2 Eur monetos skersmens,
  • - nutolusi nuo stiklo krašto mažiausiai 6 cm,
  • - už vairuotojo tiesioginio regos lauko ribų.

Kodėl verta remontuoti stiklą Carglass® klientų aptarnavimo centruose?

 • Greita – įdaužos remontas trunka apie 30 min.
 • Saugu - atkuriamas stiklo stiprumas.
 • Kokybiška – įdaužos remontui suteikiama garantija.
 • Ekologiška - mažinamas stiklo atliekų kiekis.

Ką daryti, jei draudžiamasis įvykis nutiko turtui?

 • Jei nelaimės metu buvo padaryta žala jūsų turtui, kuo skubiau praneškite apie nelaimingą įvykį reikiamai tarnybai (policijai ar priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai bendruoju pagalbos numeriu 112, avarinei tarnybai, namą administruojančiai įmonei, bendrijos pirmininkui ar kitai reikalingai organizacijai);
 • Kol laukiate pagalbos, pagal aplinkybes imkitės priemonių galimai žalai sumažinti;
 • Praneškite mums apie įvykį paskambinę trumpuoju numeriu 19111 (būdami užsienyje, skambinkite numeriu +370 5 249 1911);
 • Užregistravus įvykį, mūsų atstovas atvyks jums patogiu laiku ir įvertins patirtą žalą;
 • Primename, kad norėdami gauti žalos kompensaciją, turite išsaugoti sugadintą turtą iki mūsų atstovo atvykimo.

Ką daryti, jei draudžiamasis įvykis nutiko turtui?

 • Atsižvelgdami į savo galimybes, imkitės priemonių nelaimingo atsitikimo pasekmėms sumažinti ir, jei reikia, suteikite nukentėjusiajam pirmąją pagalbą;
 • Jei yra sužeistų asmenų, skambinkite greitajai medicinos pagalbai („Bitė GSM” ir „Tele2” klientams – 033, „Omnitel” – 103);
 • Per 48 val. kreipkitės į sveikatos priežiūros įstaigą ir gaukite iš jos draudžiamąjį įvykį įrodančius dokumentus – jie reikalingi kompensacijai gauti;
 • Praneškite mums apie įvykį paskambinę trumpuoju numeriu 19111 (būdami užsienyje, skambinkite numeriu +370 5 249 1911);

Ką daryti, jei draudžiamasis įvykis nutiko keliaujant?

 • Jei keliaudami patyrėte traumą ar susirgote, kuo skubiau kreipkitės į artimiausią gydymo įstaigą arba skambinkite bendraisiais pagalbos telefonais: 112 (Europoje) ar 911;
 • Gydymo įstaigoje paprašykite dokumento, kuriame būtų nurodyti šie duomenys:
  • - paciento vardas ir pavardė;
  • - paciento vardas ir pavardė;
  • - įvykio data ir kreipimosi data;
  • - gydymo trukmė, diagnozė, atlikti tyrimai bei skirtas gydymas;
 • Pasiimkite apmokėjimą įrodančių dokumentų – sąskaitų, kvitų – originalus
 • Praneškite mums apie įvykį paskambinę trumpuoju numeriu 19111 (būdami užsienyje, skambinkite numeriu +370 5 249 1911);
 • Norėdami gauti kompensaciją už patirtas medicinines išlaidas, išsaugokite gautų dokumentų originalus ir pateikite juos mums grįžę iš kelionės.
Rekomenduojamas transporto priemonių remonto dirbtuvių sąrašas

Draudimo išmoka mokama, kai:

 • gauti visi reikalingi dokumentai, patvirtinantys draudžiamojo įvykio ir/arba draudėjo/apdraustojo atsakomybės faktą;
 • Draudėjas arba nukentėjęs (naudos gavėjas) yra pateikęs prašymą išmokėti draudimo išmoką;
 • pateikti ir/arba turimi žalos faktą ir dydį patvirtinantys dokumentai;
 • išreikštas asmens sutikimas su jo ypatingųjų asmens duomenų tvarkymu (žalos asmeniui padarymo atveju);
 • gauta eismo įvykio deklaracija arba policijos pažyma (eismo įvykio atveju);
 • gauti kompetentingų valstybės institucijų (priešgaisrinių tarnybų, policijos, sveikatos priežiūros įstaigų, avarinių tarnybų, ir kitų įstaigų) dokumentai, patvirtinantys įvykio faktą bei jo aplinkybes;
 • pateikti dokumentai, patvirtinantys remonto darbų atlikimą bei apmokėjimą arba gautas prašymas atsiskaityti tiesiogiai už šių darbų atlikimą su paslaugų/prekių tiekėju, jeigu transporto priemonė ar kitas turtas po draudžiamojo įvykio buvo remontuotas;
 • pateikti dokumentai, patvirtinantys turto įsigijimą, jeigu turtas po draudžiamojo įvykio buvo naujai įsigytas;
 • pateiktos gydymo paslaugų suteikimą, vaistų pirkimą ir kitų su asmens sveikata susijusių paslaugų ir prekių įsigijimą bei apmokėjimą patvirtinančios sąskaitos ir kiti dokumentai, susiję su asmens žala (medicinos ekspertų išvados, nedarbingumo pažymos ir kt.).
 • gauti kiti žalos dydį patvirtinantys dokumentai (pvz., dokumentai, pagrindžiantys negautas pajamas ir pan.)

Draudimo išmoka mokama per:

 • atitinkamos draudimo rūšies taisyklėse nurodytus terminus, tačiau ne ilgiau nei per 30 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo tos dienos, kai Draudikas gauna visą informaciją, reikalingą bei reikšmingą nustatant Draudžiamojo įvykio faktą, aplinkybes bei nuostolio dydį. Jei pagal draudimo sutartį draudimo išmoka yra išmokama periodiškai, tai šis laikotarpis taikomas pirmos išmokos dalies išmokėjimui;
 • kai žala patiriama eismo įvykio metu, draudimo išmoka eismo įvykyje nukentėjusiam asmeniui yra mokama Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomo draudimo įstatyme nustatytais terminais.

Draudimo išmoka mokama į asmens, turinčio teisę gauti draudimo išmoką, nurodytą atsiskaitomąją banko sąskaitą, arba esant jo prašymui, pervedama tiesiogiai į paslaugų/prekių tiekėjo sąskaitą.

Jeigu įvykis pripažintas draudžiamuoju, tačiau Draudėjas ar nukentėjęs asmuo (naudos gavėjas) nesutaria su Draudiku dėl draudimo išmokos dydžio, draudėjo pageidavimu Draudikas privalo išmokėti sumą, lygią šalių neginčijamai draudimo išmokai, jeigu tiksliam žalos dydžiui nustatyti reikia daugiau nei 3 mėnesių.

„Compensa“ skundų nagrinėjimo tvarka
Vartotojo ginčai su finansų rinkos dalyviu
Lietuvos banko priežiūros tarnyba
Ne gyvybės draudimo sutarčių sudarymo gairės
Privatumo politika
Slapukų naudojimo politika

Member of

logoVig